Home

Mars istenség

A két istenség azonban legalább egy szempontból különbözött egymástól - míg Ares pusztító konfliktusok forrása volt, amelyek széttépték a közösségeket, addig a Mars a produktív konfliktusok kimenete volt, amelyek tartós békét hoztak A Mars, az ókori római istenség, a Jupiter után második helyen áll. Eredeti karakteréről keveset tudunk, és ezt a karaktert (főleg a római kultuszból) sokféleképpen értelmezik. Világos, hogy a történelmi időkre a háború istenévé fejlődött; a római irodalomban védelmezője vol A római Mars istenség a jobb oldalon, Aemilianus római császár érméjén látható, Kr. U. 253-ban. Mars a War, Juno és Jupiter fia. Mivel a Mars szónak nincs indoeurópai származéka, valószínűleg Maris mezőgazdasági etruszk isten latinizált formája Az eredetileg Rómában Marsnak emelt templomok az istenség más-más tulajdonságát emelték ki s tették hódolat tárgyává. Első számú - nemcsak neki, hanem Jupiternek és Quirinusnak szentelt - temploma a Capitoliumon állt. A Mars Ultor (a bosszúálló Mars) temploma a Forum Augustuson volt

Mars - Mythopedia Creative Sapling

Nevek, amiket istenségek ihlettek. 2021. augusztus 18. Az istenségek ihlette nevek nemcsak szépek, hanem fenséges jelentéssel is bírnak, ami különleges erővel ruházhatja fel a viselőjüket a születés pillanatától kezdve. Meglepődnél, ha tudnád, hány név kapcsolódik valamilyen formában az istenségekhez azok közül. Ares ' ArhV, Mars ókori görög isten, eredetileg thraciai törzsek tiszteletének tárgya.A Homerust megelőző őskorban A. földalatti (chthonikus) természeti istenség, mely eredetileg egyaránt osztogatott szerencsét és romlást, de lassankint lényének romlást okozó természete mindinkább előtérbe lépett A Mars szobra a Nerva Fórumból, a Kr . U. 2. században, egy augusztusi kori eredetije alapján, amely viszont az ie. 4. század hellenisztikus görög mintáját használta . Capitoline Múzeumok Rómában, Olaszországban A római mitológia gyűjtőfogalom az ókori rómaiaknak az istenekről és hősökről alkotott elképzeléseire. Az eredeti római vallás leginkább a természeti erők és események megszemélyesítéséből állt. Az i. e. 5. századtól kezdve a rómaiak - etruszk közvetítéssel - elkezdték átvenni a görög mitológia alakjait. Így a római istenek közül soknak van görög.

Rómában Mars sokkal nagyobb tiszteletnek örvendett. Ezt magyarázza a rómaiak militáns természete, hódító vágya. Sőt, a rómaiak egyenesen Marspitertől (Mars atya), azaz az istentől származónak tartották magukat. Itália pásztornépei közt Mars eredetileg a tavasz istene (az év harmadik hónapja ma is nevét őrzi) Mars, a harcos istenség a viszály szívében él igazán, ahol halálos, hatalmas pajzs óvja, miközben felnyársalja ellenségeit legendás dárdájával. Örömmel néz szembe ellenfeleivel egy arénában, amelyet hű lándzsásai vesznek körül, garantálva, hogy senki se meneküljön, és hogy bármilyen esélyekkel néz is szembe, a. Az istenek vagy istenségek a vallások megszemélyesített, természetfeletti létezői. A politeista vallásokban számos isten uralkodik a világegyetem felett, és a mágikus erők az istenek panteonjában összpontosulnak. A hímnemű istenséget istennek, a nőneműt istennőnek nevezik. Minden istennek sajátos jellegzetességeket tulajdonítanak, s mindegyiket más-más módon kell. A Mars holdjai. Jupiter A római mitológiában Jupiter az ég, a nappali világosság, a vihar istene, az istenek királya, akit a görög Zeusszal azonosítottak. Zeusz a görög mitológiában a legfelsőbb istenség, az istenek és emberek ura, az olümposzi isteni család feje; nevének jelentése fényes égbolt. A Jupiter holdjai.

Mars Római isten - Világtörténele

  1. Árész Mars a háború Istene Apollón Apollo a jóslás és a költészet istene Hesztia Vesta a házi tűzhely istennője Artemisz Diana a vadászat istennője Héra Iuno a háztartásihűség istenség eleinte, de aztán beletörődött posztjába. Nikéilletve Victoria istennő
  2. Mars istenség ábrázolásának forrása: Királyhegyi János: Csízió. 1882. DTM Forrás: Mars Global Surveyor (MGS) Mars Orbiter Laser Altimeter (MOLA) 1998-99. Fenn: nyugatra növekv ő koordináta-rendszer, lenn: keletre növekn ő (új) koordináta-rendszer (használatban 2002-t ő l.) SZERKEZETEK ELNEVEZÉSE: Chasma: mély kanyon Fossa.
  3. (ur. 715-612) uralkodása alatt ~ok hullottak az égből annak jeleként, hogy Mars istenség a rómaiakkal van. E ~okat papok őrizték, évente egyszer ünnepélyesen körbehordták, megmutatva a népnek. - A Szentírásban a kis kerek v. tojásdad ~.
  4. Most például, hogy másoljam le az istenség kezét. De nem foglalkozom ilyenekkel. Újat mondasz. - Annyira archetipikusak voltak, hogy saját körükben egyedülállóak lehettek. Például itt van Apolló azaz Dionüszosz. Ő lehetett az első homérosz is talán! Vagy Mars a hadvezérek legjobbika
  5. Silvanus (/ s ɪ l ˈ v eɪ n ə s /; meaning of the woods in Latin) was a Roman tutelary deity of woods and uncultivated lands. As protector of the forest (sylvestris deus), he especially presided over plantations and delighted in trees growing wild.He is also described as a god watching over the fields and husbandmen, protecting in particular the boundaries of fields
  6. ek következtében Romolus farkasemberré vált.

A legenda szerint a farkast, aki őket szoptatta testvérével Remussal, Mars istenség küldte megsegítésükre. A tej hihetetlenül ellenállóvá és erőssé tette őket, bár némileg agresszívvá is. A farkas hasát egy lándzsa sebezte meg, így a vére is a testvérek szervezetébe jutott, minek következtében Romolus farkasemberré. Azt a farkast, aki őket szoptatta Mars istenség küldte megsegítésükre, legalábbis a monda szerint. A tej hihetetlenül ellenállóvá és erőssé tette őket, bár némileg agresszívvá is. A farkas hasát egy lándzsa sebezte meg, így a vére is a testvérek szervezetébe jutott, minek következtében Romolus farkasemberré vált. A legenda szerint Szent Márton annyira szerény volt, hogy amikor püspökké akarták választani, a kandallóba bújt A Robigalia-ünnep körmenetét a Flamen Quirinalis, tehát Mars papja vezette, minthogy eredetileg Mars is mezei istenség és csak, mint nemzeti főisten vált utóbb a kiválóan harciassá fejlődött Tiberis parti népi hadistenévé

Mars Mitológia wiki Volt

7 fotó a Mars felszínéről, mely egy idegen civilizáció létezéséről árulkodik. A Mars felszínéből kiálló csonk, ősi japán alkotásokra emlékeztető mesterséges struktúrák, asszír isteneket ábrázoló maradványok, biológiailag aktív erdők. A Mars felszínről készült zavarba ejtő felvételek nyomában Idővel a kezdeti település nagy földi küldetéssé nőtte ki magát, irányítóközponttal, űrállomással, bányászattal és egy közbülső állomással a Marson. Mivel az űrhajósoknak nem állt rendelkezésére elegendő erőforrás, génmanipuláció segítségével megalkották a primitív munkást, a Homo Sapienst

A Marson egy hatalmas kőtáblát fotózott le a Mars Observer 1993-ban. A táblán rovásírásos felirat van mely egy sumér nyelvü szöveg olvasható: A Nap és a Hold együtt áll. Egy másik táblán pedig ez áll: ' 'MAJAď0 (MAGYAR). A fentiek szerint az ' 'UFOď0 kérdés valami más. Az emberiség őstörténete valami más Jupiter - vagy Juppiter, a legősibb itáliai istenségek egyike, eredetileg a napnak és a légköri tüneményeknek, villámnak és dörgésnek istene, egyben minden élet forrása. A név a Jovis pater ('Jovis atya') elemekből vonódott össze, de első tagja Dies, Dius, Diovis alakokban is előfordult, s ősi, fényt jelentő indoeurópai tőből ered, amelynek rokon hajtása a Zeusz. A püthagoreusoknak is az istenség szimbóluma volt az egyes szám. A püthagoraszi kategória-táblázat szembeállítja például a páratlan egyest, a nyugvót, a jót stb. a párossal, a mozgásban lévővel, a rosszal.. Az egyén születési dátumából kiszámolandó személyes számokat (későbbiekben részletesebben szó lesz róla) tekintve az 1 a tetterőt, az akaraterőt. meg Thébaiban Dionüszosz, a fallikus (Kos/Mars energiájú) istenség és kultusza. Kérdéses, hogy Pentheusz és a hasonló sorsú Labdakosz között mi a különbség és mi az azonosság, vagy egy személy a kettő? Arész talán Dionüszoszt használná föl megtorlásul Kadmos

Csillagfényes éjszakákon mindannyian szeretjük az eget pásztázni, a közeli napokban különleges jelenségeket is láthatunk. Mutatjuk! A Hold és a Merkúr együttállása 8-án, míg a Mars és a Vénusz 11-12-én lesz látható. Természetesen érdemes olyan helyet keresnünk, ahol kevés a mesterséges fény, hogy minél jobban élvezhessük a látványt Mars, római bronzszobor A római Mars eredetileg növényi termékenységisten, a mezők, erdők, a termés és a tavasz védnöke volt. 95 kapcsolatok. Kommunikáció . Töltse Uniópédia az Android™ készülék! Telepítés Invalidusok háza (Párizs), Istenség, Iuppiter, IV Mars Lenusnak egy Tychikos nevű férfi feliratán súlyos betegsége meggyógyítását köszöni meg, Mars Iovantucarus a gyerekeket gyógyította és védelmezte, Mars Latobius a kelta latobicusok törzsi istene volt. A rómaiak hadi istene a keltáknál valamiféle gyógyító istenség szerepét töltötte be

típus: Mars, helmeted, advancing left, holding Victory in extended right hand and holding trophy against shoulder and parazonium in left hand Istenség: Mars Istenség: Victor Jupiter -az égi isten, mely maga az állam Junó-Jupiter felesége a családi élet, Mars - harci istenség Fortuna -szerencse istenasszonya Minerva -a tudományok és művészetek istennője Neptunus -a hajózás és a tenger Istene Sziráki Sz Gábor: Római építésze Március: Mars római istenről kapta a nevét (a háború istene). Az. Más görög istenek 1. Pallasz Athéné Műveltség, Athén városa, szövés és más mesterségek, fémművesek, fegyvergyártás Maga is fegyveres harcosként, sisakban jelenik meg sokszor; műveltségére máskor a bagoly utal Születése:teljes fegyverzetben lép elő Zeusz fejéből Másik ragadványneve (Athéné Parthenos) szűzet jelent: sosem volt férje, szeretője Erről kapta.

Világ helyzete: Vajon miért építik fel az ősi babiloni

Mars, a vörös bolygó istene » Múlt-kor történelmi magazin

Az ókori orvosok a retket a férfias és harcias Mars növényének tartották, amely serkentőleg hat a nemi vágyra is. A pogány időkben a germán törzsek kora tavasszal ünnepelték Thor istent, ezért feltételezik, hogy a kereszténység előtt a retek Thor isten szent növénye volt. Érdekes, hogy az ógermán mitológia szerint ez. Az asztrológiában használt jele - ♃ - az istenség kezében hagyományosan megjelenő villámot jelképezi. A Jupitert a nagy szerencse bolygójának ismerjük, úgy van számon tartva, mint a nagy jótevő. Hatása rendezett, serkenti a növekedést és az egészséget. MARS. Önbizalom erősítő kövek A római időkben a téli negyedév kezdete volt és voltaképpen a harcias Mars tiszteletére ettek az istenség szent madarából, a lúdból és ittak hozzá újbort a derék rómaiak. Majd született valamikor már a Római Birodalom alkonyán, majdnem november 11-én a pannóniai Savariába Márton, később Tours püspöke A diadalívek ilyen értelmű használata Augustus idejében vette kezdetét: nyomtalanul elpusztult diadalívét a Mars-mezőn állították fel, de fennmaradt a Susában, i. e. 8-ban emelt emlékműve; tudunk Tiberius diadalívéről is. Tiberius uralkodása alatt épült a provence-i Orange nagy diadalíve is, a gall háborúkra utaló.

Márton-napi programok Hajdúszoboszlón - Szallas

Tétova óda. Mióta készülök, hogy elmondjam neked. szerelmem rejtett csillagrendszerét; egy képben csak talán, s csupán a lényeget. De nyüzsgő s áradó vagy bennem, mint a lét, és néha meg olyan, oly biztos és örök, mint kőben a megkövesült csigaház Korall (Mars- Skorpió, Kos): cukor- és tüdõbetegség, elhízás, csigolyaproblémák, impotencia, vérösszetételi zavarok ellen, E tíz fõ Istenség közül kilenc irányít egy-egy bolygót. A tizedik Istenség - akinek Kalki a neve -, még nem jelent meg, ezért az õ irányítása alá nem tartozik bolygó.. Amatőr csillagász fedezte fel, és azonnal terjedni kezdett a neten a hír: egér van a Marson! Természetesen egy különös formájú szikláról van szó, amely a Gale-kráter közelében található, és egy bizonyos szögből úgy néz ki, mint a jól ismert rágcsáló

A Szaturnusz, Neptun, Mars, Vénusz bojgokat a görög

Ellenfele Ármány, a perzsa vallás gonosz istenségének, Ahrimánnak magyar megfelelője, akinek ereje a jó istenség hatalmával szemben megtörik (>Ahrimán/Ármány). * A kard csodás előkerülésének mitikus történetét a festészet is megörökítette: pl. Iványi Grünwald Béla: Isten kardja (1890, Bp., MNG) Évszaka a nyár, színe a vörös, a bíbor, a rózsaszín, narancs, bolygója a Mars. Tűz elemű jegyek a kos, az oroszlány és a nyilas. A tüz elemű személyek nagy szabadságvággyal bírnak, ösztönemberek, érzelmileg túlfűtöttek. közvetítő az istenség és az ember között típus: Mars (or Virtus), helmeted, in military dress, standing right, holding inverted vertical spear in right hand and resting left hand on round shield set on ground Istenség: Mars; Istenség: Virtu Más görög istenek 1.B 1. Héra Gyakran ábrázolják koronával, trónon Nagy Sándor hellenisztikus korától pávák húzzák a szekerét - ezt a perzsa madarat a görögök korábban nem ismerhették Féltékeny Zeuszra és Aphrodité szépségére, Zeusz gyermekeire (a kisded Heraklészra például kígyókat küld) Más változatban Heraklészt szoptatja, de mikor rájön, ki a. Árész eredetileg a tavasz az újra éledés, a tél sötét uralma feletti gyõzelem istene volt. Jelképe az eke és a lándzsa ami vasból készült és a Mars féme is az. Ez az istenség kettõsségére utal, a tél legyõzéséhez teljes erõbedobással kell küzdeni, indulatoktól vakon, és hinnünk kell saját sebezhetetlenségünkben

Jelentése: Mars istenhez hasonló, merész, bátor, harcias, vitéz Márton név rezgésszáma: 4 + 1 + 9 + 2 + 6 + 5 = 27 = 2 + 7 = 9 A szám jelentése. A 9-es szám jelentése a megtestesült erő, hiszen a hármas rezgesszám erejét megháromszorozva hordja magában Mindenszentek Napja, Halál ünnnep. A legjelentősebb ünnep a kelták számára. Jelentése: nyár vége. A kelta évkezdő nap, a tél kezdete. A kelták két évszakra osztották föl az évet: a tél Samhain estéjétől (november 1) Beltane (május 1.) estéjéig tartott, a nyár kezdetéig. Az óesztendő végét, az újév kezdetét. Janus istenség címke oldala az ORIGO-n. Kapcsolódó cikkek, videók, képgalériák Az első vérfarkasok igen régen éltek. Nem tudunk sokat a történelemről, ám annyi bizonyos, hogy i.e. 753-ban alapították Rómát. Méghozzá az első király Romolus, akiről közismert, hogy egy farkas szoptatta testv.. Szeléné, maga a Hold Istennője, a görög mitológiában az ősi Hold istenség megszemélyesítője. A Hold változékony alakja miatt hármas alakban ábrázolták, így Holdistennői minőségében két másik hölggyel osztozott: Artemisz uralkodott a földön, Hekaté az alvilágban, Szeléné pedig a mennybolton. Mint a Nap.

Szépség és szerelem istennője. Vadászat istennője. Alvilág ura. Kétarcú istenség A katmandui kislány, aki élő istenség Archívum 2015.06.07, 17:40 A nepáli hét éves Samita Bajracharyát az isten női energiájának megnyilatkozásának tartják, ezért királynőként és szentként tisztelik Mars - agresszív, rámenős mentalitást igénylő munka esetén. Nap - a természethez vagy a mezőgazdasághoz kapcsolatos, szabadban végzett munka, vagy pedig kényelmes, élvezetes munka esetén. ~ 2004. 09. 26 - 2005. 10. 26-ig a Mérleg jegyen haladt át 2005. 10. 27 - 2006. 11. 24-ig a Skorpió jegyen haladt át Átmérője: 142 800 k

Mindennapi rítuso

A miniszfinx mellett Bész oltalmazó istenség kék fajanszból készült amulettfiguráit és feliratos cseréptöredékeket, úgynevezett osztrakonokat is talált az ókori minjai temetőben a Szajed Abdel-Malek vezette egyiptomi régészcsoport. Egykoron a Mars meleg bolygó volt, amely támogatta az élet és a víz kialakulását a. Search and overview Search and overvie

Video: Irodalomtanulás » A római mitológi

Mi több, a föld vagy MAR

Nevek, amiket istenségek ihlette

Ares - mek.oszk.h

istenek: a kultúrák és politeista vallások mitikus lényei (→mítosz, →monoteizmus, →többistenhit).- I. 1. A Szentírás szerint az egy-Istenről szóló →kinyilatkoztatás olyan népek gyűrűjében hangzott el, akik →pogányok, tehát nem ateisták (istentagadók) voltak (→ateizmus).Fölismerték, hogy a világ dolgainak szépsége, harmóniája és rendje nem embertől. Ez különösen világosan megmutatkozik az istenség egyéniségének és formáinak elképzelésében. Clemen megpróbálta az etruszk vallási felfogás egyes sajátos vonásaiban a fetisizmus formáinak továbbélését kimutatni; ilyen szerinte a fegyverek, a fák, a vizek kultusza. etruszk és római Mars alakjába olvadnak össze. Hórusz az egyik legjelentősebb ókori egyiptomi istenség. Ő volt a Királyság, az ég és az élő Isten. Horus Isis és Osiris fia. Hórus isteni helyzete az ókori egyiptomi vallásban. A Hórusz legkorábbi rögzített formája a felső-egyiptomi Nekhen igazságos istenség A 7-es szám a hit jele. Képes hinni fizikai prof. Nélkül. A 77 a számos istenség. Közelebb áll a magasabb létezéshez. A 6-os szám egy társadalmi szám. Beszél az emberekkel fennálló kapcsolatáról. A 76-os szám számos bátorítást jelent. Ez megerősíti más emberek helyzetét a hátrányok idején

Az ókori mítoszok szerint az ikrek nem úgy jönnek létre, mint egyszerű, halandó emberek. Fogantatásukat nem ritkán az állatvilággal hozták kapcsolatba, de atyjuk lehetett csillag, istenség, netán szellem is. A legkorábbi időtől elterjedt az is, hogy az ikerszülés kettős apaság következménye A középkori orvosok szerint a retket a férfias és harcias Mars növényének tartották, amely serkentőleg hat a nemi vágyra is. A pogány időkben a germán törzsek kora tavasszal ünnepelték Thor istent, ezért feltételezik, hogy a kereszténység előtt a retek Thor isten szent növénye volt. Érdekes, hogy az ógermán mitológia.

Mars (mitológia) - Mars (mythology) - abcdef

Cselekedetek 17:1-34. Cselekedetek. 17 Akkor átutaztak Amfipoliszon és Apollónián, és Tesszalonikába értek, + ahol zsinagógájuk volt a zsidóknak. 2 Pál pedig szokása szerint + bement hozzájuk, és három sabbaton át érvelt nekik az Írásokból. + 3 Megmagyarázta és hivatkozásokkal bizonyította, hogy a Krisztusnak. A tréfás istenség és a táguló Univerzum Képzeljünk el egy játékos kedvû istenséget, aki kívül-rõl figyeli világunkat, és elhatározza, hogy megtréfál bennünket: egyszer csak az egész emberi világ mére-tét - az összes objektumot és a köztük levõ távolságo-kat - varázsütésre százszorosára tágítja. (Szigorúa

Római mitológia - Wikipédi

A templom legfelső szintjén őrizék a helyi istenség szobrát. Innen, a toronyteraszról végezték a babiloni csillagász papok, a kaldeusok - későbbi elnevezéssel mágusok - megfigyeléseiket, számításaikat az égitestek keltének és nyugtának pontos helyéről és idejéről Színek jelentése: piros. A piros egy nagyon érzelmes, gazdag szín, felgyorsítja az ember belső folyamatait, növeli a légzésszámot, és emeli a vérnyomást. Nagyon látható szín, ezért lettek pirosak a stoptáblák és a tűzoltó felszerelések. A piros szín növeli a bátorságot Mars például eredetileg nem hadisten, a római vallásban ilyen istenség. Az ősidők görög vallása egy harcos indoeurópai pásztornép kultúrájának kellékeit. Az ókori görög -római istenvilág. De ez csupán annyiban merült ki, hogy Marsba olvasztotta Árész tetteit, ez által Mars több lett, mint görög Rómában a Geniushoz hasonló istenség volt. Junius hónap névadója. Első napja Juno Moneta (' a figyelmeztető') ünnepe. Fia, Mars, március 1-jén született, ekkor ünnepelték a római nők a matronaliát, az 'anyák napját'. Általában minden hónap első napján, újholdkor ünneplik, ez utal arra, hogy eredetileg holdistennő volt Több mint 500 év telt el azóta, hogy Paracelsus tanított és gyógyított, és ez alatt az idő alatt nagyon sok írás látott róla napvilágot. Aki találkozott Paracelsusszal, nem tudott közömbösen viszonyulni hozzá. Talán nincs orvos, akiről ennyit és ennyifélét írtak volna, mint róla. C. G. Jung így ír: Egy hatalmas forgószél volt, ami megmozdított minden.

MARS Liget Műhel

2. [az istenség] kapuját, amelyet őseink akarata szerint csak akkor lehetett zárva tartani, amikor a római nép hatalma alá eső területeken, szárazon és vízen, mindenütt győzelmek árán kivívott béke uralkodik. (Augustus önéletírása, a Res gestae divi Augusti) 3. S aznap a nők, kik akkor a házasságnak igájá Ez a bolygó a tűz szimbóluma. Mars-analóg az erő, az akarat, a szenvedélyek. Színe a piros, vörös. Bingó! #pipacs . A gasztrohoroszkópok szerint minden olyan étel szóba kerülhet egy Mars-napon, ami ezeket szimbolizálja Az etruszk-római művészet Az etruszk építészet. Itália északnyugati partvidékét a 9-8. században Kis-Ázsiából bevándorolt etruszkok foglalták el. Déli részén görög telepesek, a kettő között latin és más néptörzsek

Öt dolog, amit nem tudtál a múltadrólLiba vagy kacsacomb, lehet mell vagy comb, amelyiketPPT - Más görög istenek PowerPoint Presentation, free

A Mars eltitkolt valósága Összeesküvés elméletek sorozat Összeesküvés Elméletek sorozat 14. - MÁR CSAK KÖNYVESHÁZUNKBAN KAPHATÓ! Könyv - Angyali Menedék Kiadó. Bolti ár: 1 199 Ft Megtakarítás: 0%. Online ár: 1 199 Ft. Kosárba. Enki elveszett könyve Zecharia Sitchin Egy földönkívüli istenség emlékei és próféciái A Hindu naptár, amit ősi időkben használtak, mára jelentős változtatásokon ment keresztül, és szerepel a mai indiai nemzeti naptárban, és egyéb régiók naptáraiban is. A Hindu naptárban ugyanúgy 12 hónap van, mint a Gergely-naptárban. A holdhónapokat teleholdtól újholdig, vagy. (Mars), Ar t3š t3.wj 'Hórusz, a két ország elhatárolója' (Jupiter), Ar k3 p.t 'Hórusz, az ég biká-ja' (Szaturnusz). A görög istenek varázslatos világából a Holdisten és a Napisten mellett öt istenség (Kro-nosz, Zeusz, Aphrodité, Hermész és Árész) nevét viselik a bolygók. A ma is ismert nevek a Tudod, hogy van. A napok, hetek és még hónapok kiadása után a Skyrim játékban egy kicsit elveszettnek érzi magát. Ahogy a Dragonborn, aki hatalmas pusztító varázslatgal megölheti az égen nagy sárkányokat, vagy az a hatalmas Daedric mace, amely ragyogó vörös szemekkel szerezte meg ezt az egyik küldetést, felkeltette, hogy többre van szükség. Nos, ne aggódj, [